Dzienny Dom Opieki Medycznej

Niepubliczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piotr Gruszczyk Sp. z o.o., ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 24, 43-430 Skoczów w terminie 01.11.2020r. – 30.04.2022r. realizuje projekt pt.: „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Skoczowie” w skrócie DDOM (nr RPSL.09.02.06-24-0616/19) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

Projekt zakłada utworzenie i funkcjonowanie 12 zdeinstytucjonalizowanych miejsc świadczenia usług zdrowotnych w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Skoczowie (powiat cieszyński, woj. śląskie) dla 36 mieszkańców powiatu cieszyńskiego (22 kobiet, 14 mężczyzn) w szczególności w wieku 65+, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie pod opieką POZ, jednak nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego w ośrodku stacjonarnym. DDOM będzie funkcjonował we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

Uczestnikami projektu mogą być:
- pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej
- pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

Wszystkie usługi oferowane w ramach projektu są nieodpłatne.

Regulamin organizacyjny oraz dokumenty rekrutacyjne do projektu znajdują się na stronie internetowej Beneficjenta projektu oraz w siedzibie NWZOZ Piotr Gruszczyk w Skoczowie, ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 24.
Wartość projektu wynosi: 1 060 958,40 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 986 691,31 zł.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 733-222-609.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin organizacyjny DDOM Skoczów
Skierowanie lekarza do DDOM zał. 1
Karta oceny-Barthel-DDOM- zał. 2
Formularz zgłoszeniowy DDOM - zał. 3
deklaracja uczestnictwa DDOM zał. 4
Oświadczenie RODO DDOM - zał. 5

Skoczów, ul. Z.Kossak-Szatkowskiej 24 / tel./fax: 33 853 08 09

© 2007 by NWZOZ Piotr Gruszczyk / designed & hosted by ANFA.pl